Załącznik nr 1 do Uchwały z 22.02.2014 r.

 

Statut

 

Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej

 

 

Rozdział I

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§ 1

Związek Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, zwany dalej „Związkiem” jest dobrowolnym, demokratycznym oraz samorządnym stowarzyszeniem działającym na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. „Prawo o stowarzyszeniach” (Dz. U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 z późn. zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Związek używa skrótu ZOR RP.

§ 3

Związek dziedziczy tradycje Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej
z lat 1922 – 1939 i kontynuuje jego działalność.

§ 4

Dewizą Związku jest hasło: „ Bóg – Honor - Ojczyzna ”.

§ 5

Patronem Związku jest Marszałek Józef  Piłsudski.

§ 6

Świętem Związku jest dzień 16 czerwca.

§ 7

Związek działa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 8

Związek, na mocy uchwały Zarządu Głównego, może należeć do organizacji międzynarodowych oraz być członkiem związku stowarzyszeń (federacji) działających w kraju, jeżeli cele i metody działania tych organizacji nie pozostają
w sprzeczności z ustawodawstwem Rzeczypospolitej Polskiej i Statutem Związku.

§ 9

Siedzibą władz Związku jest miasto stołeczne Warszawa. Do czasu ustanowienia siedziby w Warszawie, siedzibą Związku będzie Nowy Dwór Mazowiecki.

§ 10

Związek może powoływać terenowe jednostki organizacyjne według zasad określonych w dalszych postanowieniach statutu.

§ 11

Działalność Związku oparta jest przede wszystkim na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw Związek może zatrudniać pracowników.

§ 12

 • Związek ma prawo posiadania sztandaru, pieczęci i odznak zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 • Wzór sztandaru ustanawia Zarząd Główny w formie uchwały.
 • Do posiadania sztandaru uprawnieni są: Zarząd Główny, Zarządy Okręgów oraz koła Związku.
 • Procedury nadania sztandaru określa Zarząd Główny w formie uchwały.
 • Wzory odznak związkowych ustanawia Zarząd Główny w formie uchwały, określając zasady i tryb ich nadawania i noszenia.
 • Związek może wyróżniać osoby i instytucje zasłużone dla Związku srebrnym i złotym medalem Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP.
 • Wzory medali określa Zarząd Główny w formie uchwały.
 • Decyzję o nadaniu odznaczenia związkowego podejmuje Zarząd Główny w formie uchwały.

 

ROZDZIAŁ II

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§ 13

Głównymi celami Związku są:

 

 • Upamiętnianie osób oraz miejsc walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, a także propagowanie chwały oręża Wojska Polskiego.
 • Rozwijanie świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturalnej społeczeństwa polskiego.
 • Integrowanie środowiska oficerów, chorążych, podoficerów rezerwy oraz osób cywilnych zainteresowanych historią, dla kultywowania tradycji przedwojennego Związku Oficerów Rezerwy RP.
 • Popularyzowanie w społeczeństwie wiedzy o aktualnych problemach obronności państwa.
 • Prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej.
 • Popularyzowanie osoby i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego - jako wzorca patriotycznego.
 • Pogłębianie więzi  i  solidarności  żołnierskiej  pomiędzy  członkami Związku,  a żołnierzami służby czynnej Wojska Polskiego.
 • Otaczanie opieką członków Związku, a zwłaszcza kombatantów i ich rodzin, będących w potrzebie.
 • Gromadzenie pamiątek i dokumentów związanych z tradycją i historią Wojska Polskiego.

§ 14

Związek realizuje swoje cele poprzez:

 • Organizowanie spotkań i prelekcji, konkursów i rajdów historycznych, podróży historyczno - wojskowych i zawodów sportowo-obronnych, dla młodzieży i osób dorosłych.
 • Organizowanie uroczystości z  okazji   rocznic i ważnych wydarzeń 
  z  historii   oręża polskiego
 • Organizowanie i współorganizowanie konferencji, sympozjów
  i seminariów  poświęconych ważnym wydarzeniom historycznym,
  w tym patronowi Związku.
 • Organizowanie pomocy materialnej oraz prawnej dla członków Związku.
 • Współdziałanie z instytucjami wojskowymi i cywilnymi w zakresie upowszechniania wiedzy i umiejętności na rzecz obronności
  oraz kultywowania tradycji walk niepodległościowych.
 • Sprawowanie opieki nad miejscami pamięci narodowej i ich popularyzowanie poprzez publikowanie w prasie i organizowanie wystaw.
 • Wydawanie biuletynu Związkowego.

 

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE – PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 15

 • Członkiem Związku mogą być osoby fizyczne i osoby prawne.
 • Osoby prawne mogą być jedynie członkami wspierającymi.
 • Członkowie Związku dzielą się na:

        -członków zwyczajnych

        -członków wspierających

        -członków honorowych

        -członków podopiecznych

§16

1.Członkiem zwyczajnym może zostać:

a)        obywatel Rzeczypospolitej Polskiej posiadający stopień wojskowy, który został przeniesiony do rezerwy lub w stan spoczynku;

b)        obywatel Rzeczypospolitej Polskiej, którego wartości moralne
i dotychczasowe zaangażowanie społeczne predestynują do działalności
w Związku;

c)        żołnierz służby czynnej Wojska Polskiego;

d)      funkcjonariusz innych służb mundurowych.     

2.Utrata członkostwa zwyczajnego następuje w wyniku:

a) rezygnacji złożonej pisemnie lub ustnie;

b) śmierci członka;

oraz wykluczenia za:

 • działalność sprzeczną ze statutem oraz uchwałami Związku;
 • nieusprawiedliwione nie branie udziału w pracach Związku;
 • zaleganie z opłatą składki członkowskiej przez sześć miesięcy;
 • utratę praw obywatelskich w wyniku prawomocnego wyroku sądu.

Decyzję w sprawie utraty członkostwa zwyczajnego podejmuje w formie uchwały Zarząd Koła lub Zarząd Główny.

 

 • §17

Członek zwyczajny ma prawo:

 1. Biernego i czynnego uczestniczenia w wyborach do władz Związku.
 2. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Związku.
 3. Udziału w zebraniach, w uroczystościach oraz w imprezach organizowanych przez Związek.
 4. Zgłaszania wniosków co do działalności Związku.

 

 

 

 • §18

Członek zwyczajny ma obowiązek:

 1. Brania udziału w działalności Związku i realizacji jego celów.
 2. Przestrzegania statutu i uchwał władz Związku.
 3. Regularnego opłacania składek członkowskich.
 4. Dbania o dobre imię Związku.
 • §19
 1. Członkiem wspierającym Związku może zostać osoba fizyczna i prawna deklarująca pomoc finansową lub rzeczową w realizacji jego celów statutowych.
 2. Uchwałę w sprawie przyjęcia członków wspierających podejmuje Zarząd Główny, a z jego upoważnienia także Zarządy Okręgów Związku.
 3. Członek wspierający nie posiada biernego i czynnego prawa wyborczego.
 4. Utrata członkostwa wspierającego następuje w wyniku zaprzestania realizacji deklarowanej pomocy finansowej lub rzeczowej przez osobę fizyczną lub prawną. Uchwałę w tej sprawie podejmuje Zarząd Główny, a z jego upoważnienia także Zarządy Okręgów Związku.

 

 • §20

Członek wspierający ma obowiązek:

 1. Udzielać Związkowi pomocy finansowej lub rzeczowej zgodnie ze złożoną deklaracją.
 2. Przestrzegać postanowień statutu oraz uchwał władz Związku.

 

 • §21

Członek wspierający ma prawo:

 1. Korzystania z dorobku i wszelkich form działalności Związku.
 2. Udziału w zebraniach, w uroczystościach oraz w imprezach organizowanych przez Związek.
 3. Zgłaszania wniosków co do działalności Związku.

 

 

 • §23
 • Od decyzji o pozbawieniu członkostwa przysługuje odwołanie do Krajowego Zjazdu Delegatów.
 • Członkostwo honorowe wygasa wskutek zrzeczenia się lub przez pozbawienie członkostwa uchwałą Zarządu Głównego.
 • Członek honorowy nie opłaca składek.
 • Członek honorowy korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Nadanie członkostwa honorowego należy do kompetencji Zarządu Głównego Związku.
 • Członkiem honorowym Związku może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Związku.
 • §22
 • Członkiem podopiecznym Związku może być osoba fizyczna, która w wyniku naturalnej śmierci lub w wyniku działań zbrojnych, utraciła osobę najbliższą, która była członkiem Związku.
 • Członkami podopiecznymi Związku mogą być wdowy oraz córki i synowie oficerów zamordowanych w Katyniu, Charkowie i Twerze.
 • Członek podopieczny korzysta ze wszystkich praw członka zwyczajnego
  z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Członek podopieczny nie opłaca składek.
 • Członkostwo podopieczne wygasa wskutek zrzeczenia się lub śmierci. Decyzję w tej sprawie podejmuje Zarząd Koła w formie uchwały.

 

 

 

 

 

 


ROZDZIAŁ IV

WŁADZE ZWIĄZKU

 

 • §24
 1. Władzami Związku są:
 • Krajowy Zjazd Delegatów
 • Zarząd Główny
 • Główna Komisja Rewizyjna
 • Główny Sąd Koleżeński.
 1. Kadencja władz Związku trwa cztery lata.
 2. Czas trwania kadencji delegatów wynosi cztery lata.
 3. Uchwały władz Związku podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania, chyba że dalsze postanowienia statutu stanowią inaczej.
 • §25
 • Krajowy Zjazd Delegatów jest najwyższą władzą Związku.
 • Krajowy Zjazd Delegatów może być zwyczajny lub nadzwyczajny.
 • Krajowy Zjazd Delegatów tworzą przedstawiciele wszystkich okręgów wybieranych przez Zjazdy Delegatów Okręgu w proporcji ustalonej przez Zarząd Główny Związku.
 • Krajowy Zjazd Delegatów obraduje na podstawie każdorazowo uchwalonego przez siebie regulaminu obrad zaproponowanego przez Zarząd Główny.
 • §26

Kompetencje Krajowego Zjazdu Delegatów:

 • Określenie głównych kierunków działania i rozwoju Związku.
 • Uchwalanie zmian w statucie.
 • Udzielanie Zarządowi absolutorium na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sadu Koleżeńskiego.
 • Wybór Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej oraz Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 • Uchwalanie budżetu.
 • Rozpatrywanie wniosków i postulatów zgłoszonych przez członków Związku lub jego władze.
 • Rozpatrywanie odwołań od uchwał władz Związku.
 • Podejmowanie uchwały o rozwiązaniu Związku i przeznaczeniu jego majątku,
 • Podejmowanie uchwał w każdej sprawie wniesionej pod obrady oraz we wszystkich sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji innych władz Związku.
 • §27
 1. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje się na wniosek Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej lub pisemny wniosek co najmniej 1/3 ogólnej liczby członków zwyczajnych Związku.
 2. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów obraduje wyłącznie nad sprawami,  
  z powodu których został zwołany.
 3. Nadzwyczajny Zjazd Delegatów zwołuje się nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku.

 

 • §28

Kadencja wszystkich organów władz wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów trwa 4 lata.

 • §29

Wybory do władz odbywają się jawnie, chyba że delegaci podejmą uchwałę o głosowaniu  tajnym.

 

 • §30

O terminie, miejscu i porządku Krajowego Zjazdu Delegatów zawiadamia członków Zarząd Główny nie później niż 30 dni przed jego terminem.

 

 

 

 • §31

1. Zarząd Główny jest powołany do kierowania całą działalnością Związku  zgodnie z uchwałami Krajowego Zjazdu Delegatów.

 • Zarząd Główny składa się z od 10 do 20 członków, w tym prezesa, 2-5 wiceprezesów, skarbnika i sekretarza.
 • Prezesa Zarządu Głównego wybiera Krajowy Zjazd Delegatów w głosowaniu jawnym.
 • Wiceprezesów Zarządu Głównego wybiera zarząd na wniosek prezesa.
 • Gdy liczba członków Zarządu Głównego przekroczy 14 osób na wniosek prezesa tworzy się Prezydium – jako organ pomocniczo – wykonawczy
  w skład, którego wchodzą: prezes, wiceprezesi, skarbnik, sekretarz oraz do
  4 członków.
 • Związek w kontaktach z innymi stowarzyszeniami i instytucjami reprezentuje prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.
 • Posiedzeniom Zarządu Głównego przewodniczy prezes lub upoważniony przez niego wiceprezes.

 

 • §32

Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:

 • Realizacja celów statutowych.
 • Wykonywanie uchwał Krajowego Zjazdu Delegatów.
 • Sporządzanie planów pracy, budżetu i sprawozdań finansowych.
 • Sprawowanie zarządu nad majątkiem Związku.
 • Powoływanie, zawieszanie i rozwiązywanie okręgów oraz zawieszanie i rozwiązywanie kół na wniosek zarządów okręgowych.
 • Zwoływanie Krajowego Zjazdu Delegatów.
 • Określanie wysokości składek członkowskich.
 • Określanie kierunków współpracy z organami państwa, instytucjami
  i organizacjami społecznymi dla realizacji celów Związku.
 • W przypadku zmniejszenia składu osobowego Zarządu Głównego lub Prezydium prawo do uzupełnienia ich składu.
 • Nadawanie godności członka honorowego Związku.
 • Określenie zakresu działań Prezydium Zarządu Głównego.
 • Składanie sprawozdania na Krajowym Zjeździe Delegatów.

 

 • §33

W przypadku zmniejszenia się składu władz Związku o 60% w czasie trwania kadencji, przeprowadza się wybory uzupełniające na zasadach określonych w odrębnym regulaminie.

 • §34
 • Uchwały Zarządu Głównego oraz Prezydium zapadają zwykłą większością głosów przy obecności 50% liczby członków.
 • Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej niż raz na kwartał, a Prezydium raz w miesiącu.
 • Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej i Głównego Sądu Koleżeńskiego mogą brać udział w zebraniach Zarządu Głównego z głosem doradczym.

 

 • §35
 • Główna Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym Związku.
 • Główna Komisja rewizyjna składa się z 3-5 członków wybieranych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
 • Główna Komisja Rewizyjna wybiera ze swego składu – przewodniczącego, zastępcę i sekretarza.

 

 • §36

Zakres działania Głównej Komisji Rewizyjnej:

 • Główny Sąd Koleżeński rozpatruje i orzeka w sprawach dotyczących członków Związku, a zwłaszcza w kwestiach nieprzestrzegania statutu i uchwał Związku, działalności na szkodę Związku oraz rozstrzyga konflikty miedzy członkami Związku.
 • Główny Sad Koleżeński wybiera ze swego grona przewodniczącego, zastępcę
  i sekretarza.
 • Główny Sąd Koleżeński składa się z 3-5 członków, wybranych na Krajowym Zjeździe Delegatów.
 • Główny Sąd Koleżeński rozpatruje sprawy sporne zaistniałe miedzy członkami oraz miedzy członkami a władzą Związku, do której należy.
 • Przeprowadzanie co najmniej raz w roku kontroli działalności Związku ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej oraz zatwierdzanie sprawozdania finansowego sporządzonego przez Zarząd Główny.
 • Składanie Krajowemu Zjazdowi Delegatów sprawozdania ze swojej działalności oraz wnioskowanie w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Głównemu.
 • Występowanie z wnioskiem do Zarządu Głównego o skreślenie z ewidencji członka zwyczajnego w przypadku nieopłacenia składek członkowskich przez jeden rok.
 • Przedstawianie Zarządowi Głównemu uwagi i wniosków oraz zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności statutowej Związku.
 • §37
 • upomnienie,
 • nagana,
 • zawieszenie w prawach członka na jeden rok,
 • wystąpienie z wnioskiem do Zarządu
  • Główny Sąd koleżeński rozpatruje sprawy i orzeka na posiedzeniu jawnym, przy udziale stron lub ich pełnomocników.
  • Główny Sąd Koleżeński może orzec następujące kary organizacyjne:
  Głównego o wykluczenie ze Związku.
 • 6.Członek wykluczony ze Związku może się odwołać do Krajowego Zjazdu Delegatów. Odwołanie w formie pisemnej składa się w ciągu 14 dni na ręce Zarządu Głównego.
 •  

 

 

 

 

Rozdział V

TERENOWE STRUKTURY ZWIĄZKU – OKRĘGI i KOŁA

 • §38
 • W miastach wojewódzkich Zarząd Główny tworzy Okręgi Związku.
 • Zarząd Główny może tworzyć Okręgi obejmujące więcej niż jedno województwo, ustalając jednocześnie siedzibę władz Okręgu.
 • Organami władzy Okręgu ZOR RP są:

Zjazd Delegatów Okręgu.

Zarząd Okręgu.

Komisja Rewizyjna Okręgu.

Sąd Koleżeński Okręgu.

Kadencja władz okręgu trwa 4 lata.

 • §39

 

Do kompetencji Zjazdu Delegatów Okręgu należy:

 • Uchwalanie kierunków działania zgodnie z postanowieniami statutu
  i uchwałami naczelnych władz Związku.
 • Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań okręgu.
 • Uchwalanie absolutorium ustępującemu zarządowi okręgu na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu.
 • Wybór Zarządu Okręgu, Komisji Rewizyjnej Okręgu oraz Sadu Koleżeńskiego Okręgu.
 • Wybór prezesa Okręgu.
 • Wybór delegatów na Krajowy Zjazd Delegatów.
 • Nadawanie godności honorowego Prezesa Zarządu Okręgu lub Koła.
 • Uchwalanie regulaminu obrad Zjazdu Delegatów Okręgu.

 

 

 

 

 

 • §40
 • W Zjeździe Delegatów Okręgu udział biorą: delegaci, członkowie wspierający, członkowie honorowi oraz zaproszeni goście, bez czynnego i biernego prawa wyborczego.
 • Zjazd Delegatów Okręgu jest zwoływany przez Zarząd Okręgu co 4 lata  a nadzwyczajny Zjazd może być zwołany na podstawie uchwały Zarządu Głównego, Zarządu Okręgu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Okręgu lub pisemne żądanie co najmniej 50%  członków zwyczajnych Okręgu.
 • O terminie, miejscu i porządku obrad Zjazdu Delegatów Okręgu, Zarząd zawiadamia delegatów na 14 dni przed Zjazdem.
 • Nadzwyczajny Zjazd Delegatów Okręgu zwołuje Zarząd Okręgu w ciągu 14 dni po podjęciu uchwały o jego zwołaniu.

 

 • §41
 • Zarząd Okręgu składa się od 7- 12 członków, w tym prezesa, dwóch wiceprezesów, skarbnika, sekretarza.
 • Zarząd Okręgu sprawuje władzę między Zjazdami Delegatów Okręgu.
 • Zarząd Okręgu działa w oparciu o Statut Związku  i uchwały Krajowego Zjazdu Delegatów i Zarządu Głównego.
 • §42

Kompetencje Zarządu Okręgu:

 • Kierowanie działalnością Okręgu zgodnie z podjętymi uchwałami, statutem Związku oraz składanie na zjeździe delegatów okręgu sprawozdań ze swej działalności.
 • Reprezentowanie Okręgu na zewnątrz i działanie w jego imieniu przez Prezesa Zarządu, lub upoważnionego przez niego członka Prezydium Zarządu.
 • Zwoływanie Zjazdu Delegatów Okręgu, ustalanie zasad wyborów delegatów, przygotowanie materiałów i dokumentów na Zjazd.
 • Powoływanie kół terenowych Związku oraz nadzór nad ich działalnością.
 • Wnioskowanie do Zarządu Głównego Związku o nadanie członkowstwa honorowego Związku.
 • Podejmowanie na podstawie upoważnienia Zarządu Głównego decyzji w sprawie przyjęcia członków wspierających.
 • Uchwalanie planów pracy i rocznych preliminarzy finansowych.
 • Opracowanie rocznych sprawozdań z działalności Zarządu i przesłanie ich do Zarządu Głównego.
 • §43
 1. Posiedzenia Zarządu Okręgu zwołuje prezes nie rzadziej niż raz na kwartał.
 2. Do ważności uchwał Zarządu Okręgu konieczna jest obecność co najmniej połowy członków Zarządu.
 3. Uchwały Zarządu Okręgu zapadają zwykłą większością głosów.
 • §44

Komisja Rewizyjna Okręgu:

 • Komisja Rewizyjna Okręgu składa się od 3-5 członków spośród których wybiera przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Okręgu nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Okręgu.
 • Komisja Rewizyjna jest organem kontrolnym, odpowiedzialnym przed Zjazdem Delegatów Okręgu. Dokonuje przynajmniej raz w roku kontroli działalności finansowej Zarządu Okręgu oraz kół ze szczególnym uwzględnieniem działalności statutowej, finansowej wnioskując następnie o udzielenie absolutorium Zarządowi Okręgu.
 • Do ważności uchwał Komisji Rewizyjnej Okręgu konieczna jest obecność co najmniej połowy jej członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, przy czym w przypadku równości głosów decyduje głos przewodniczącego.
 • Komisja działa zgodnie z regulaminem i wytycznymi Głównej Komisji Rewizyjnej Związku.
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej odbywają się nie rzadziej niż raz w roku.

 

 

 

 

 • §45

Sąd Koleżeński Okręgu:

 • Sąd Koleżeński Okręgu składa się z 3-5 członków z pośród których wybiera się przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.
 • Sąd rozpoznaje sprawy w pierwszej instancji i orzeka na posiedzeniu jawnym przy udziale zainteresowanych stron.
 • Od orzeczenia Sądu przysługuje prawo odwołania do Głównego Sądu Koleżeńskiego.
 • Sąd może wymierzyć kary przewidziane w niniejszym statucie a także wnioskować do Zarządu Głównego o wykluczenie członka ze Związku.

 

 • §46
 • Podstawową jednostką organizacyjną Związku jest Koło.
 • Koła mogą być tworzone we wszystkich miejscowościach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.
 • Koło za zgodą Zarządu Okręgu może utworzyć grupa co najmniej 5 członków.
 • Siedzibę Koła określa zarząd Koła.
 • Działalność Koła polega na realizacji celów Związku określonych w statucie oraz uchwał podjętych przez jego władze naczelne i Okręgu.
 • §47

Władze Koła:

 • Walne Zebranie Członków Koła.
 • Zarząd Koła.
 • Komisja Rewizyjna Koła.
 • §48

Walne Zebranie Członków Koła.

 • Walne Zebranie Członków Koła jest najwyższą władzą.
 • Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 • Zwyczajne Walne Zebranie Członków Koła zwołuje Zarząd Koła raz na 4 lata.
 • Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest przez Zarząd Koła:
 • z własnej inicjatywy.
 • na żądanie Komisji Rewizyjnej Koła.
 • na pisemny wniosek co najmniej 1/3 zwyczajnych członków Koła.
 • Zarząd Koła jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 14 dni od daty wniosku lub żądania uprawnionego organu,
  i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

           §49

Kompetencje Walnego Zebrania Koła:

 • Rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 • Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej Koła.
 • Wybór delegatów na Zjazd Delegatów Okręgu.
 • Podejmowanie uchwał w sprawach wnoszonych pod obrady Walnego Zebrania Członków Koła.
 • Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 • Przyjęcie uchwał dotyczących działalności Koła i kierunków działalności zgodnych ze statutem, wytycznymi i uchwałami władz Związku.
 • Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zebrania Członków Koła.
 • §50

Zarząd Koła

 • Zarząd Koła jest najwyższą władzą Koła między Walnymi Zebraniami Członków Koła.
 • Składa się z 3-5 osób.
 • Zarząd Koła wybiera spośród siebie prezesa, wiceprezesa, sekretarza i skarbnika.
 • Posiedzenia Zarządu Koła odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na dwa miesiące.
 • §51

Zakres działania Zarządu Koła.

 • Kierowanie działalnością Koła zgodnie ze statutem, uchwałami i wytycznymi władz Koła i władz Okręgu i Zarządu Głównego.
 • Reprezentowanie Koła na zewnątrz.
 • Zwoływanie Walnych Zebrań Członków Koła.
 • Składanie Walnemu Zebraniu Członków Koła i Zarządowi Okręgu sprawozdań ze swej działalności.
 • Uchwalanie planów działalności i projektu budżetu Koła.
 • Przyjmowanie i skreślanie członków Koła.
 • Zgłaszanie wniosków do Zarządu Okręgu w sprawie przyjęcia członka wspierającego.
 • Występowanie do Zarządu Głównego Związku z wnioskami o nadanie członkostwa honorowego.
 • §52

Komisja Rewizyjna Koła

 • Komisja Rewizyjna Koła składa się z 3-5 członków wybieranych przez Walne Zebranie Członków Koła.
 • Komisja Rewizyjna Koła wybiera spośród siebie przewodniczącego, wiceprzewodniczącego oraz sekretarza.
 • Członkowie Komisji Rewizyjnej Koła nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Koła.

 

 • §53

 

Zakres kompetencji Komisji Rewizyjnej Koła obejmuje:

 • Kontrolowanie co najmniej raz w roku całokształtu działalności Koła, ze szczególnym uwzględnieniem gospodarki finansowej.
 • Zgłaszanie wniosków w sprawach działalności Koła.
 • Żądanie wyjaśnień dotyczących pracy Zarządu Koła.
 • Składanie sprawozdań Walnemu Zebraniu Członków Koła ze swej działalności oraz występowanie z wnioskiem w sprawie udzielania absolutorium ustępującemu Zarządowi Koła.
 • Posiedzenia Komisji Rewizyjnej Koła odbywają się w miarę potrzeb, jednak nie rzadziej niż raz w roku.

 

 

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

 • §54
 1. Majątek Związku powstaje:
 • ze składek członkowskich,
 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i ofiarności publicznej.
 1. Wszelkie środki pieniężne mogą być przechowywane wyłącznie na koncie Związku.
 2. Związek prowadzi gospodarkę finansową zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Decyzje w sprawie nabywania, zbywania i obciążania majątku Związku podejmuje Zarząd Główny.
 4. Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym prezesa.

 

ROZDZIAŁ VII

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 55

1.Uchwałę w sprawie zmiany statutu oraz uchwałę o rozwiązaniu podejmuje Krajowy Zjazd Delegatów kwalifikowaną większością głosów – (2/3), przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.

2.Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Związku Krajowy Zjazd Delegatów określa sposób jego likwidacji oraz przeznaczenie majątku ZOR RP.

3.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym statucie zastosowanie mają przepisy ustawy Prawo o Stowarzyszeniach.