Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy RP wybrał nowe władze na kadencję 2020 - 2024

19 września 2020 r., Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, obradujący w Nowym Dworze Mazowieckim, wybrał nowe władze. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został płk. rez. Alfred Kabata.

Płk rez. Alfred Kabata był jedynym kandydatem i uzyskał poparcie wszystkich delegatów. Najstarszym delegatem był 96letni kombatant – Roman Kaczorowski.

Decyzją delegatów do Zarządu Głównego wybrani zostali: Marcin Łada - wiceprezes, mjr rez. Krzysztof Tomaszewski - wiceprezes, mjr. rez. Jerzy Białoskórski - sekretarz, ppłk. w st. spocz. Lech Tomasiak - skarbnik, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński – z-ca skarbnika, st. kpr. rez. Artur Wojciechowski – z-ca sekretarza, oraz ppłk. w st. spocz. Henryk Marciniak, mjr w st. spocz. Janusz Zajączkowski, mł. chor. rez. Tomasz Dyzma, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy Raczek, Teresa Stroińska - Macińska, Kazimierz Szczerbatko, Lech Marczak, Henryk Ruszczyk.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Bakuna (przewodniczący), Sylwestra Jankowskiego (z-ca przewodniczącego), Elżbietę Wiercińską (sekretarz), a do Głównego Sądu Koleżeńskiego: kpt. rez. Radosława Gądka (przewodniczący), asp. sztab. rez. Jerzego Jędrusika (z-ca przewodniczącego), Rafała Klubę (sekretarz).

Przed wyborem władz, delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności organów statutowych Związku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego przedstawił prezes - płk. rez. Alfred Kabata, Głównej Komisji Rewizyjnej – Elżbieta Wiercińska, a Głównego Sądu Koleżeńskiego – st. kpr. rez. Artur Wojciechowski. Po krótkiej dyskusji delegaci udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Przyjęli również uchwałę w sprawie wniosków dotyczących działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w nowej kadencji. Zapisano w niej m.in.: Przygotowanie obchodów 100 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP przypadających w czerwcu 2022 r., kontynuowanie rozbudowy struktur terenowych ZOR RP, integrowanie środowiska żołnierzy rezerwy oraz osób cywilnych zainteresowanych historią, dla kultywowania tradycji przedwojennego Związku Oficerów Rezerwy RP, otaczanie opieką członków Związku, a zwłaszcza kombatantów i ich rodzin, będących w potrzebie, upamiętnianie osób oraz miejsc walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej, współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych i organizacjami społecznymi o zbliżonych celach działania.

W części uroczystej Zjazdu, poprzedzającej jego obrady, w poczet członków ZOR RP poprzez pasowanie szablą przyjęci zostali: ks. ppor. rez. Arnold Zimnicki
(
z Tarnowskich Gór), ppor. OT Dariusz Stuba (z Gdyni), ppor. rez. Kamil Kamiński (z Puław), st. kpr. pchor. rez. Ryszard Stefaniak (z Częstochowy – wiceprezydent Miasta Częstochowy), Stanisław Wykowski (z Łomianek).

Następnie odczytano Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej o nadaniu pierwszego stopnia oficerskiego oraz Decyzje Ministra Obrony Narodowej o mianowaniu na wyższe stopnie wojskowe.

Postanowieniem Prezydenta RP na stopień podporucznika mianowana została Paulina Mróz, która ukończyła roczne studium oficerskie w Akademii Wojsk Lądowych. Decyzją Ministra Obrony Narodowej na stopień kpt. mianowany został por. Rafał Magoń, a na stopień mł. chor., st. sierż. rez. Tomasz Dyzma. Prezes ZG płk rez. Alfred Kabata przekazał mianowanym listy gratulacyjne, statuetki oraz upominki od członków Związku. Tomasz Dyzma otrzymał również akt mianowania na stopień młodszego chorążego.

 Wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. Brązowymi Medalami Za Zasługi Dla Obronności Kraju odznaczeni zostali: ks. ppor. rez. Arnold Zimnicki, st. kpr. rez. Damian Liszczyk i Sylwester Jankowski.

Decyzją Zarządu „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” płk rez. Alfred Kabata w uznaniu kilkudziesięcioletniej działalności na rzecz upamiętniania ofiar zbrodni Katyńskiej, w tym policjantów Policji Państwowej, wyróżniony został Honorowym Medalionem Pamięci Pieta Miednoje 1940. Medalion wręczyła prezes stowarzyszenia Anna Wesołowska oraz honorowy prezes Michał Krzysztof Wykowski.

Medale Za Zasługi Dla „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” otrzymali: Kazimierz Szczerbatko i asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik.

Komendant Korpusu Kadetów w Częstochowie ppor. rez. Krzysztof Ciupis w asyście ppor. Adama Dłużniaka odznaczył płk rez. Alfreda Kabatę Odznaką Honorową Korpusu Kadetów.

Medalem „Za Zasługi Dla Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej” odznaczony został mł. chor. rez. Tomasz Dyzma.

Złotymi Medalami „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali: mjr. rez. Jerzy Białoskórski, ppor. Paulina Mróz, st. chor. w st. spocz. Stefan Wyszyński, Paweł Kabata, Rafał Kluba.

 

Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali: ppłk Andrzej Pietras - zastępca dowódcy - czasowo pełniącemu obowiązki dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach oraz członkowie Związku: kpt. Rafał Magoń, ppor. Adam Dłużniak, ppor. rez. Krzysztof Ciupis, kpr. Tomasz Lusak,Patryk Jankowski.

Medalami pamiątkowymi „Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły” Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II odznaczeni zostali: ppłk w st. spocz. Henryk Marciniak, Jadwiga Kaczorowska i Sylwester Jankowski.

Mł. chor. Tomasz Dyzma i Lech Marczak, w imieniu Związku Piłsudczyków Oddział Lublin, w podziękowaniu za dotychczasową współpracę, wręczyli płk. rez. Alfredowi Kabacie okolicznościowy ryngraf.

Zbigniew Kuleta – komendant Straży Miejskiej w Łodzi wręczył płk rez. Alfredowi Kabacie okolicznościowy medal i koszulkę biegu sztafetowego zorganizowanego dla uczczenia 100-lecia Bitwy Warszawskiej na trasie Łódź – Radzymin, który Straż Miejska w Łodzi współorganizowała ze Związkiem Oficerów Rezerwy RP.

Wręczono także ryngrafy okolicznościowe Związku Oficerów Rezerwy RP, które otrzymali: ppłk Paweł Zasuń - Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie, Kazimierz Szczerbatko, st. kpr. rez. Damian Liszczyk, kpr. Tomasz Lusak.

Marcin Łada – wiceprezes ZOR RP przekazał członkom nowo wybranych władz albumy wydane przez Senat RP pt. „Hej Orle Biały, Pieśni dla Niepodległej", a wszystkim uczestnikom zjazdu - płyty cd z muzyką patriotyczną. Za ten piękny podarunek serdeczne podziękowania składamy Panu Senatorowi Stanisławowi Karczewskiemu (marszałkowi Senatu w latach w latach 2015-2019). 

Listy okolicznościowe do uczestników Zjazdu skierowali: Małgorzata KidawaBłońska wicemarszałek Sejmu RP, Anna Maria Anders – Ambasador RP w Rzymie, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

Wśród zaproszonych gości uczestniczących w Zjeździe byli m.in.: dr Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Marek Maluchnik – sekretarz Gminy Nasielsk, ppłk Paweł Zasuń – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Koninie, ppłk Andrzej Pietraszastępca - czasowo p.o. dowódcy 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, hm. Marcin Janiszewski – Komendant Hufca Nowy Dwór Mazowiecki, Anna Wesołowska - prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Michał Krzysztof Wykowski – honorowy prezesa Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, ppłk. SG w st. spocz. Marek Krystyniak – prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Gniewomir Rokosz Kuczyński – Wielki Kanclerz Organizacji Historycznych i Strzeleckich Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej, Arkadiusz Urbanreprezentujący Fundację „Wspólnota Andersa”, Urszula Przymus – prezes Rady Niepodległej Rzeczpospolitej Kampinoskiej.

Część uroczystą Krajowego Zjazdu Delegatów prowadził Marcin Łada, a do prowadzenia części sprawozdawczo – wyborczej delegaci wybrali mjr. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego.

(k)

Foto: Kamil Malinowski, Sylwester Jankowski, Patryk Jankowski

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04