Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Krajowy Zjazd Delegatów wybrał nowe władze Związku Oficerów Rezerwy RP. Płk rez. Alfred Kabata ponownie prezesem Związku (kadencja 2024 – 2028)

6 lipca 2024 r., obradujący w Nowym Dworze Mazowieckim, Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, wybrał nowe władze na kadencję 2024 - 2028. Prezesem Zarządu Głównego ponownie został płk. rez. Alfred Kabata.

 

Patronat nad Krajowym Zjazdem Delegatów ZOR RP objął Sebastian Sosiński – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego. Zabierając głos, podkreślił znaczącą rolę działalności Związku dla społeczności lokalnej i zapowiedział dalsze wspieranie działań Związku Oficerów Rezerwy RP.

 

Płk rez. Alfred Kabata, był jedynym kandydatem na Prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP i uzyskał poparcie wszystkich delegatów. Najstarszym delegatem był 92letni Kazimierz Szczerbatko.

Delegaci wybrali Zarząd Główny, w którym na wniosek prezesa ZG dokonano podziału funkcji: Marcin Łada - wiceprezes, ppłk w st. spocz. Krzysztof Tomaszewski - wiceprezes, ppłk w st. spocz. Jerzy Białoskórski – sekretarz, plut. rez. Artur Wojciechowski – z-ca sekretarza, st. chor. sztab. w st. spocz. Stefan Wyszyński - skarbnik, Teresa Stroińska – Macińska – z-ca skarbnika, członkami ZG są: ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski, ppłk. w st. spocz. Henryk Marciniak, kpt. rez. Radosław Gądek, kpt. w st. spocz. Janusz Rzepecki, ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak, Lech Marczak, Henryk Ruszczyk, Zbigniew Kuleta.

 

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Bakuna (przewodniczący), Barbarę Oleksiewicz (z-ca przewodniczącego), Wiesławę Karczmarczyk (sekretarz), a do Głównego Sądu Koleżeńskiego: płk. w st. spocz. Henryka Łazarskiego (przewodniczący), kpt. rez. Janusz Rzepkę (z-ca przewodniczącego), ppor. rez. Piotra Kowalskiego (sekretarz), oraz członków: Krzysztofa Buchajczuka i Dariusza Sila.

Przed wyborem władz, delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności organów statutowych Związku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Głównego przedstawił prezes - płk. rez. Alfred Kabata, Głównej Komisji Rewizyjnej – st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusz Bakun, a Głównego Sądu Koleżeńskiego – kpt. rez. Radosław Gądek. W swoim sprawozdaniu płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że w okresie minionej kadencji 2020-2024 r. Związek zorganizował, współorganizował bądź brał czynny udział w 851 przedsięwzięciach. Z 779 przedsięwzięć opracowano relacje (artykuły), które zamieszczone zostały na stronie internetowej Związku.

Delegaci nie wnieśli uwag do sprawozdań i udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu.

 

Przyjęli również uchwałę w sprawie wniosków dotyczących działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w nowej kadencji. Zapisano w niej m.in.: Przygotowanie obchodów 105 – lecia Związku Oficerów Rezerwy RP przypadających w czerwcu 2022 r., kontynuowanie rozbudowy struktur terenowych ZOR RP, integrowanie środowiska żołnierzy rezerwy oraz osób cywilnych zainteresowanych historią, dla kultywowania tradycji przedwojennego Związku Oficerów Rezerwy RP, otaczanie opieką członków Związku, a zwłaszcza kombatantów i ich rodzin, będących w potrzebie, upamiętnianie osób oraz miejsc walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej, współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych i organizacjami społecznymi o zbliżonych celach działania.

W części uroczystej Zjazdu, poprzedzającej jego obrady, w poczet członków ZOR RP, poprzez pasowanie szablą, przyjęci zostali: Marzena Staniek ze Stalowej Woli, Michał Rastaszański z Warszawy i Grzegorz Brzezina z Lublina.

Wręczono także odznaczenia i wyróżnienia. Medalem Za Zasługi Dla „Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku” odznaczona została Małgorzata Wachowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Cygance.

 

Medalami pamiątkowymi „Prawda i Pamięć” Warszawskiej Rodziny Katyńskiej uhonorowani zostali: kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb i por. rez. dr Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy.

 

Strzeleckim Krzyżem Zasługi nadanym przez Stowarzyszenia Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich w Częstochowie odznaczony został Wojciech Szynkora.

 

Srebrnym Medalem Pamiątkowym 450 – lecia Unii Lubelskiej nadanym przez Prezydium Zarządu Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Generalność Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej odznaczony został Michał Krzysztof Wykowski – prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku w Warszawie.

Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali: kpt. rez. Janusz Rzepka i ppor. rez. Piotr Kowalski.

Krzyżami Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) odznaczeni zostali: płk. Adam Przygoda – prorektor do spraw wojskowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, ksiądz Andrzej Bołbot – proboszcz Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie - Naczelny Prawosławny Kapelan Policji, Waldemar Mańko.

 

Wręczono także ryngrafy okolicznościowe Związku Oficerów Rezerwy RP, które otrzymali: płk Andrzej Oleksa - dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów oraz Marzena Staniek.

 

W uznaniu ogromnego poświęcenia i oddania sprawom Związku Oficerów Rezerwy RP, działania przez 12 lat na rzecz umacniania jego prestiżu oraz kształtowania świadomości historycznej społeczności lokalnej poprzez pisanie i wydawanie książek historycznych i poezji patriotycznej, Zarząd Główny Związku Oficerów Rezerwy RP, w dowód podziękowania za dwunastoletnie sprawowanie funkcji członka Zarządu Głównego postanowił nadać Tytuł Honorowego Członka Zarządu Głównego: st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzemu Bogdanowi Raczkowi i Kazimierzowi Szczerbatko.

 

 Listy okolicznościowe do uczestników Zjazdu skierowali: Małgorzata KidawaBłońska - marszałek Senatu RP, Jan Grabiec – Minister – członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego.

 

Wśród zaproszonych gości uczestniczących w Zjeździe byli m.in.: Stanisław Gmitruk - wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Śląskiego (kpt. w st. spocz. WP), Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik Zarządu Województwa Mazowieckiego ds. Kombatantów i Osób Represjonowanych - reprezentującego Marszałka Województwa Mazowieckiego Adama Struzika, Sebastian Sosiński - burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Andrzej Pacocha – wicestarosta Nowodworski, dr Ryszard Stefaniak (ppor. rez. WP) – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy, Marek Maluchnik – sekretarz Gminy Nasielsk, Maksymilian Sokół Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, płk. Adam Przygoda – prorektor ds. wojskowych Akademii Wojsk Lądowych we Wrocławiu, płk Andrzej Oleksa dowódca 2 Mazowieckiego pułku saperów, ppłk Janusz Strumidło – reprezentujący Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych i Szkolenia – P3/P7 Sztabu Generalnego WP, kpt. Jakub Graczyk – reprezentujący dowódcę 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, Michał Krzysztof Wykowski - prezes Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 roku, Marek Garlicki – członek Zarządu Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Małgorzata Wachowicz - dyrektor Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Cygance k. Mińska Mazowieckiego, Beata Janas – dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Kisiel – zastępcę dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Mirosławę Grzegorczyk – dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca, Józefa Barbara Łuszczyńska – dyrygent i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo, ks. Andrzej Bołbot – Proboszcz Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie k. Pomiechówka i Naczelny Prawosławny Kapelan Policji.

 

(k)

Foto: Marcin Łada, Wiesława Karczmarczyk, Teresa Stroińska Macińska, Jacek Maduzia

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04