Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

I Ogólnopolska Pielgrzymka i uroczystości Związku Oficerów Rezerwy RP na Jasnej Górze

W dniach 10 – 11 października 2019 r. podczas I Ogólnopolskiej Pielgrzymki Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej na Jasną Górę, członkowie Związku, ich rodziny i sympatycy uczestniczyli w uroczystości patriotycznej przy Grobie Nieznanego Żołnierza, w odsłonięciu tablicy pamiątkowej upamiętniającej gen. Władysława Andersa, we mszy św., Apelu Jasnogórskim, w krótkich obradach podsumowujących działalność organizacji i określających plany na przyszłość oraz zwiedzili klasztor jasnogórski.

Pielgrzymkę rozpoczęto 10 października 2019 r. od udziału w Apelu Jasnogórskim w Kaplicy Matki Bożej w sanktuarium jasnogórskim. Członków Związku przywitał podprzeor o. Jan Poteralski, a po Apelu Jasnogórskim spotkał się z nimi przeor Marian Waligóra.

11 października 2019 r. odbyła się zorganizowana Związek Oficerów Rezerwy RP uroczystość patriotyczna przy Grobie Nieznanego Żołnierza upamiętniająca obrońców Ojczyzny w 80 rocznicę wybuchu II wojny światowej oraz 80 rocznicę bitwy pod Kockiem, ostatniej bitwy kampanii wrześniowej 1939 r.

W imieniu władz Miasta Częstochowy uczestników pielgrzymki powitał wiceprezydent Ryszard Stefaniak. Wyraził uznanie dla działalności ZOR RP i zadowolenie ze zorganizowania uroczystości. Członków Związku i zaproszonych gości powitał płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG Związku Oficerów Rezerwy RP, który wygłosił także przemówienie okolicznościowe.

Podczas uroczystości przyjęto do Związku nowych członków oraz wręczono odznaczenia. Do ZOR RP przyjęci zostali: ppor. rez. Krzysztof Ciupis i Dariusz Sil z Częstochowy, Sylwester Jankowski i Patryk Jankowski z Gminy Prażmów
k. Warszawy.

Odznaczenia otrzymało kilkunastu członków Związku. Szef Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jan Józef Kasprzyk uhonorował: Medalami „Pro Bono Poloniae” płk rez. Alfreda Kabatę i Marcina Ładę – wiceprezesa ZG ZOR RP, a Medalami „Pro Patria” st. chor. w st. spocz. Stefana Wyszyńskiego i Rafała Klubę. Medale wręczył reprezentujący ministra Jana Józefa Kasprzyka płk rez. Mirosław Demediuk.

Biskup Polowy WP ks. biskup gen. bryg. Józef Guzdek nadał Medale „Błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki” płk. rez. Alfredowi Kabacie, ppor. Adamowi Dłużniakowi ppor. rez. Krzysztofowi Ciupisowi. Medale wręczył delegat Biskupa Polowego WP ks. kmdr w st. spocz. Janusz Bąk.

Złote Medale Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: st. kpr. rez. Artur Wojciechowski, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik i Szymon Kocot. Srebrne Medale Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy RP otrzymali: ppor. w st. spocz. Andrzej Elwart, st. kpr. rez. Damian Liszczyk oraz podprzeor Jasnej Góry o. Jan Poteralski. Medale wręczył płk rez. Alfred Kabata w asyście mjr. rez. Krzysztofa Tomaszewskiego - prezesa Okręgu Śląskiego ZOR RP.

Wręczono również medale pamiątkowe „Setna rocznica urodzin Karola Wojtyły”, które otrzymali: ppłk w st. spocz. Lech Tomasiak, mjr rez. Krzysztof Tomaszewski i kpr. rez. Jacek Maduzia.

Po wręczeniu odznaczeń odczytano listy okolicznościowe, które do uczestników uroczystości skierowali Jan Józef Kasprzyk – Szef Urzędu Do spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych oraz córka gen. Władysława Andersa, ambasador RP w Rzymie – Anna Maria Anders.

Następnie ppor. Adam Dłużniak odczytał apel pamięci. Uroczystość zakończyło składanie kwiatów na Grobie Nieznanego Żołnierza. Asystę wojskową wystawił Korpus Kadetów dowodzony przez mjr. ds. Krzysztofa Ciupisa.

Kolejnym punktem programu pielgrzymki było podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Korpusem Kadetów w Częstochowie i Związkiem Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej. Porozumienie w Muzeum Częstochowskim w imieniu Związku Oficerów Rezerwy RP podpisał płk rez. Alfred Kabata, a w imieniu Korpusu Kadetów - mjr. ds. Krzysztof Ciupis.

Po podpisaniu porozumienia o współpracy uczestnicy uroczystości udali się na Jasną Górę. Tam, w Kaplicy Pamięci Narodu, odsłonięto ufundowaną przez Związek Oficerów Rezerwy RP tablicę pamiątkową w hołdzie gen. broni Władysławowi Andersowi, zwycięskiemu wodzowi w bitwach 2 Korpusu Polskiego o Monte Cassino, Anconę i Bolonię 1944-1945. Poświęcenia tablicy dokonał biskup Andrzej Przybylski - biskup pomocniczy Archidiecezji Częstochowskiej. Tablicę odsłoniła Helena Kurzak z Częstochowy, młodsza ochotniczka 2 Korpusu Polskiego gen. W. Andersa. Płk rez. Alfred Kabata podkreślił, że: „Gen. Anders jest jednym z bohaterów narodowych, ale jest nam też bliską osobą z racji na jego córkę panią Annę Marię Anders, obecnie ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, która jest matką chrzestną naszego sztandaru oraz członkiem honorowym i bardzo się cieszyła, że tablica jej ojca zostaje w tak ważnym miejscu odsłonięta”.

Członkowie Związku i zaproszeni goście wzięli udział w koncelebrowanej eucharystii w Kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej, której przewodniczył i homilię wygłosił bp Andrzej Pzybylski. Słowa powitania w imieniu ojców i braci Paulinów wypowiedział o. Jan 
Poteralski, podprzeor Jasnej Góry.

„W Ewangelii Pan Jezus przestrzeże nas: jak wy zapomnicie, to kamienie wołać będą. Jak wy przestaniecie pamiętać o wielkich dziełach Boga i ludzi, o wielkich patriotach i dobroczyńcach waszej historii, to kamienie wołać będą. Ta pamięć to m.in. zadanie tych, którzy tu przychodzą z pielgrzymką Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej, całego tego środowiska patriotycznego – podkreślał w homilii bp Andrzej 
Przybylski.

 – Ta pamięć wyraża się w kamieniach, zobaczcie, że ta Jasna Góra pełna jest takich kamiennych, materialnych pamiątek, cała ta Kaplica oblepiona jest wotami, żeby ludzie nie zapomnieli. (…). Wśród tych kamieni, które wołać będą, jest dzisiaj odsłonięta i poświęcona tablica ku czci i ku pamięci gen. Władysława Andersa, żebyśmy i o nim, o jego bohaterstwie, odwadze i dziele nigdy nie zapomnieli, ale Bogu bardziej zależy na naszej osobistej, ludzkiej pamięci niż na kamieniach” – mówił biskup Andrzej Przybylski.

Słowa o gen. Władysławie Andersie na zakończenie mszy św. wypowiedział o. Eustachy 
Rakoczy, jasnogórski kapelan Żołnierzy Niepodległości.

Zgodnie z programem odbyło się także posiedzenie Zarządu Głównego ZOR RP z udziałem uczestników pielgrzymki. Płk rez. Alfred Kabata omówił najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2019 r. i przedstawił plany Związku na 2020 r. Na zakończenie obrad ZG st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzy B. Raczek przekazał o. Janowi Poteralskiemu książkę swojego autorstwa zatytułowaną „Boernerowo i jego świątynia”. Z kolei Zbigniew Kuleta – prezes Okręgu Łódzkiego i Piotr Czyżewski przekazali płk. rez. Alfredowi Kabacie koszulkę i medal okolicznościowy, który otrzymywali uczestnicy sztafety biegowej z Łodzi do Warszawy zorganizowanej przy współudziale ZOR RP 1 sierpnia 2019 r.

Mjr rez. Krzysztof Tomaszewski – prezes Okręgu Śląskiego ZOR RP i Szymon Kocot Przekazali na ręce prezesa ZG ZOR RP płk. rez. Alfreda Kabaty okolicznościowy upominek w podziękowaniu za pomoc i wsparcie udzielane przy organizowaniu przedsięwzięć przez Okręg Śląski. Upominek wręczyli również prezesowi Koła Związku w Częstochowie st. kpr. rez. Arturowi Wojciechowskiemu w dowód uznania za ogromne zaangażowanie w przygotowanie pielgrzymki Związku Oficerów Rezerwy RP.

Dopełnieniem pielgrzymki było zwiedzanie klasztoru jasnogórskiego.

Wśród zaproszonych gości, biorących udział w pielgrzymce byli m.in.: Zdzisław Wolski przewodniczący Rady Miasta Częstochowy, Ryszard Stefaniak – zastępca prezydenta Miasta Częstochowy, Jan Adam Dąbek – wójt Gminy Prażmów (Powiat Piaseczyński), płk rez. Mirosław Demediuk - Naczelnika Wydziału Odznaczeń i Mianowań Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych reprezentującego Szefa Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych Jana Józefa Kasprzyka, Jolanta Chłądzyńska – reprezentującą wicewojewodę śląskiego Roberta Magdziarza, ksiądz kmdr. w st. spocz. Janusz Bąk – delegat biskupa Polowego WP ks. biskupa gen bryg. Józefa Guzdka, o. Jan Poteralski – podprzeor klasztoru św. Pawła Pierwszego Pustelnika na Jasnej Górze, Jan Książek – dyrektor Muzeum Ziemi Wieluńskiej w Wieluniu, Maksymilian Sokół - Potocki – z-ca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, ppłk. Roman Przepióra – reprezentujący – Szefa Sztabu Generalnego WP, płk. Zbigniew Cerekwicki – Szef Oddziału Wychowania Dowództwa Komponentu Wojsk Specjalnych – reprezentującego Dowódcę Generalnego RSZ, ppłk Mirosław Zyber – dowódca 2 stargardzkiego batalionu saperów, mjr. Rafał Kucharski – reprezentujący dowódcę 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, kpt. Jacek Michałowski – reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień w Częstochowie, Artur Hołubiczko – komendant Straży Miejskiej w Częstochowie, Andrzej Elwart – radny Powiatu Tarnogórskiego, Zygmunt Plewa – radny Gminy Pątnów (Powiat Wieluński), Paweł Zasępa – z-ca naczelnika Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Ochrony Ludności i Spraw Obronnych Urzędu Miasta Częstochowy, Bożena Kiedos – dyrektor oraz Anna Żarnowska – wicedyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dzietrznikach; Gmina Pątnów k. Wielunia, Rafał Piotrowski – dyrektora Zespołu Szkół Technicznych w Częstochowie, Adam Kiwacki – prezes Miłośników Towarzystwa Lwowa i Kresów Południowo – Wschodnich, mjr. Jan Cichoń – wiceprezes i kpt. Stanisław Szopa sekretarza Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych w Częstochowie.

(k)

Foto: M. Łada, S. Jankowski, Straż Miejska w Częstochowie

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04