Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Spotkanie przedświąteczne ZOR RP. Wręczenie odznaczeń

16 grudnia 2023 r., w Nowym Dworze Mazowieckim, odbyło się spotkanie przedświąteczne członków Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, podczas którego podsumowano działalność Związku, wręczono odznaczenia i przełamano się opłatkiem.

 

Patronat nad spotkaniem objęli: Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego – Jacek Kowalski, Burmistrz Gminy Nasielsk - Bogdan Ruszkowski, Wójt Gminy Czosnów – Antoni Kręźlewicz, Wójt Gminy Prażmów – Jan Adam Dąbek.

 

Spotkanie rozpoczęło się od wprowadzenia sztandaru oraz odśpiewania hymnu państwowego. Następnie, prowadzący tę część spotkania ppłk w st. spocz. Janusz Zajączkowski - poprosił o zabranie głosu płk. rez. Alfreda Kabatę – prezesa Zarządu Głównego Związku Oficerów Rezerwy RP, który powitał przybyłych na spotkanie gości, wśród których obecni byli m.in.: Jolanta Hibner - senator RP, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Bogdan Ruszkowski – burmistrz Gminy Nasielsk, Antoni Kręźlewicz - wójt Gminy Czosnów. gen. bryg. Kazimierz Dyński – reprezentujący Dowódcę Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Piotr Waniek - Zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia – szef Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego. Płk. rez. Alfred Kabata powitał także najstarszego członka Związku - 99 – letniego kombatanta – Romana Kaczorowskiego – honorowego obywatela Miasta Nowy Dwór Mazowiecki oraz kombatantów i seniorów ZOR RP: kpt. w st. spocz. Ryszarda Gołąba, chor. w st. spocz. Hilarego Jechowicza, Kazimierza Szczerbatko.

 

W swoim wystąpieniu płk rez. Alfred Kabata podsumował działalność Związku w 2023 r., podkreślając, że Związek był organizatorem, współorganizatorem i partnerem prawie 280 przedsięwzięć.

Kolejnym punktem spotkania była ceremonia przyjęcia do Związku nowej osoby, wręczenia odznaczeń i ryngrafów. Do ZOR RP przyjęta została kpr. pchor. w st. spocz. lekarz Janina Tarasiewicz.

 

Ceremonia wręczenia medali, którą prowadziła Teresa Stroińska – Macińska, rozpoczęła się od wręczenia Medali Komisji Edukacji Narodowej, nadanych przez Ministra Edukacji i Nauki, ppłk. w st. spocz. Jerzemu Białoskórskiemu i Henrykowi Ruszczykowi.

 

Medale nadane przez Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych otrzymali: „Pro Bono Poloniae”st. chor. sztab. Stefan Wyszyński a „Pro Patria” – płk w st. spocz. Henryk Łazarski i Wiesława Karczmarczyk.

 

Medale Błogosławionego ks. Jerzego Popiełuszki nadane przez Biskupa Polowego WP otrzymali: kpt. w st. spocz. Ryszard Gołąb, chor. w st. spocz. Hilary Jechowicz, Roman Kaczorowski, Kazimierz Szczerbatko. Medale wręczył delegat ks. biskupa Wiesława Lechowicza – ks. por. Arnold Zimnicki.

 

Medal 100 – lecia Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego otrzymali: płk rez. Alfred Kabata i Marcin Łada. Medale wręczył Maksymiliann Sokół - Potocki – zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej.

 

Medal Jubileuszowy XX-lecia Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. otrzymali: gen. bryg. Kazimierz Dyński i ppor. rez. dr Ryszard Stefaniak.

 

Medal „Za Zasługi dla Warszawskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r.” otrzymali: ppłk. rez. Krzysztof Tomaszewski, ks. por. Arnold Zimnicki, plut. Tomasz Lusak, Krzysztof Buchajczuk, Dariusz Sil.

Medal Jadwigi Dunin Borkowskiej - Maleszewskiej pierwszej przewodniczącej Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna” (w Łodzi) otrzymali: kpt. rez. Radosław Gądek, Krzysztof Pąk, Mariusz Świeca.

 

Medal Pamiątkowy 100. Lat Koła Żołnierzy 12 Pułku Ułanów Podolskich (w Rzymie) „Z ziemi włoskiej do Polski - Monte Cassino” otrzymał plut. rez. Artur Wojciechowski.

 

Okolicznościowy „Guzik Katyński” nadany przez Warszawska Rodzinę Katyńską otrzymali: ppłk. Jerzy Białoskórski, plut. rez. Damian Liszczyk, Lech Marczak, Henryk Ruszczyk

 

Medal pamiątkowy „Prawda i Pamięć” nadany przez Warszawską Rodzinę Katyńską otrzymali: Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Beata Janas - Dyrektor Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Mirosława Grzegorczyk - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca (Powiat Ostrołęcki) oraz członkowie Związku Oficerów Rezerwy RP: mjr. Rafał Magoń i Zbigniew Kuleta.

 

Odznaczenia nadane przez Prezydium Zarządu Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Generalność Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej otrzymali: Krzyż 160 Lat Powstania Styczniowego – Marcin Łada, Medal Pamiątkowy 450 – lecia Unii Lubelskiej (Złoty) – ppłk. w st. spocz. Janusz Zajączkowski, Medal z okazji jubileuszu 1050 – lecia zwycięstwa w bitwie pod Cedynią - Teresa Stroińska – Macińska.

 

Srebrny Medal Zasługi nadany przez Zarząd Główny Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego otrzymał: Gniewomir Rokosz – Kuczyński - Dyrektor Generalny Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Wielki Kanclerz - generał Bractwa Kurkowego.

 

Strzeleckim Krzyżem Zasługi, nadanym przez Komendę Naczelną Stowarzyszenia Pododdziały Tradycji Oręża Polskiego - Polskich Drużyn Strzeleckich w Częstochowie, otrzymali: Maksymiliana Sokół – Potocki – Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie i kpr. Michał Gruszka – członek Związku Oficerów Rezerwy RP.

 

Srebrny Medal Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej otrzymał: Stanisław Sobieraj – przewodniczący Rady Miejskiej w Stalowej Woli, a Złoty Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów.

Krzyż Zasługi Związku Oficerów Rezerwy RP „Serve Patriae” („Służyć Ojczyźnie”) otrzymali: Bogdan Ruszkowski – burmistrz Gminy Nasielsk, ppłk Mariusz Łuszczyński – zastępca dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów, ppłk Dariusz Grzyb – dowódca 64 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku, ppłk Marek Kuciński – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Ochota, ppłk Piotr Tadeusiak - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach, ppłk Piotr Żebrowski – z 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej, mjr Dariusz Piotrak – zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Ochota, st. kpr. Dawid Cielepak - Stowarzyszenie Odra – Niemen – Okręg Podkarpacki, Paweł Rybak – wspierający Koło ZOR RP w Stalowej Woli oraz członkowie ZOR RP: kpt. rez. Janusz Rzepka, ppor. rez. Piotr Kowalski.

 

Medal pamiątkowy „45 rocznica wyboru Papieża Jana Pawła II” nadany przez Zarząd Stowarzyszenia Pamięć Jana Pawła II otrzymał Jan Noworolnik.

 

Ryngrafami Zawiązku Oficerów Rezerwy RP uhonorowani zostali: gen. bryg. Piotr Waniek - Zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia – szefa Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego, Justyna Paszkiewicz – dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Józefa Barbara Łuszczyńska - dyrygent i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo, Sławomir Frątczak - kierownik Muzeum Katyńskiego, Sebastian Sosiński - dyrektor zarządzający - Spółka Modlin, Szymon Kocot – członek Związku Oficerów Rezerwy RP.

 

Podczas spotkania głos zabrali: Krzysztof Kapusta - Starosta Nowodworski, gen. bryg. Kazimierz Dyński – reprezentujący Dowódcę Generalnego rodzajów Sił Zbrojnych, Sławomir Frątczak – kierownik Muzeum Katyńskiego, Gniewomir Rokosz – Kuczyński - Dyrektor Generalny Zjednoczenia Organizacji Historycznych i Strzeleckich – Wielki Kanclerz - generał Bractwa Kurkowego, Mirosława Grzegorczyk - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Wykrocie k. Myszyńca. Magdalena Biernacka – reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego odczytała list jaki skierował on do uczestników spotkania.

 

Teresa Stroińska – Macińska odczytała listy okolicznościowe nadesłane przez Małgorzatę Kidawę – Błońską – Marszałek Senatu RP, Władysława Kosiniaka – Kamysza – Wicepremiera – Ministra Obrony Narodowej, Annę Marię Anders - Ambasador Rzeczypospolitej Polskiej w Rzymie, Jana Józefa Kasprzyka - Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych.

 

Następnie głos zabrali prezesi Okręgów Śląskiego i Lubelskiego oraz Koła ZOR RP w Starych Babicach. Prezes Okręgu Śląskiego i jednocześnie wiceprezes ZG ppłk Krzysztof Tomaszewski podziękował członkom Okręgu i osobom wspierającym działalność Okręgu. Podkreślając ogromną pomoc jakiej udziela Okręgowi Śląskiemu Prezes ZG płk. rez. Alfred Kabata, przedstawiciele Okręgu uhonorowali Prezesa specjalną statuetką, którą wykonał członek Okręgu kpr. Michał Gruszka.

 

Lech Marczak – Prezes Okręgu Lubelskiego w podziękowaniu za okazywane wsparcie dla Zarządu Okręgu Lubelskiego wręczył płk. Alfredowi Kabacie Krzyż Św. Jana Pawła II i Bł. Ks. Stefana Kard. Wyszyńskiego, nadany na wniosek Zarządu Okręgu Lubelskiego, przez Stowarzyszenie Pamięć Jana Pawła II. Wręczył również książki płk. Alfredowi Kabacie i jego wiceprezesom ppłk. rez. Krzysztofowi Tomaszewskiemu i Marcinowi Ładzie. Książki i kalendarz miasta Lublin wręczył również Janina Kabacie – małżonce Prezesa ZG ZOR RP. książki

 

Marcin Łada – Prezes Koła ZOR RP w Starych Babicach, a jednocześnie wiceprezes ZG, poinformował o współorganizowaniu przez Koło obchodów 100 – lecia Radiostacji Babice oraz o 15 – leciu działalności Koła ZOR RP w Starych Babicach. Podziękował Prezesowi ZG za okazywane wsparcie w prowadzonej działalności przez Koło i w dowód uznania i wdzięczności przekazał płk. rez. Alfredowi Kabacie, nadany przez kapitułę Medal Pamiątkowy 100 – lecia Radiostacji Babice. Poprosił również Prezesa ZG o wręczenie okolicznościowych dyplomów obecnym na spotkaniu członkom Koła.

 

Po części ceremonialnej, ks. por. Arnold Zimnicki – kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP, ks. por. dr Paweł Sauć z parafii wojskowo – cywilnej w Legionowie, ks. Andrzej Bołbot – naczelny kapelan prawosławny Policji, odmówili okolicznościową modlitwę, poświęcili opłatki i wraz z płk. rez. Alfredem Kabatą złożyli świąteczne życzenia uczestnikom spotkania. Następnie przełamano się opłatkiem.

 

W gronie zaproszonych gości biorących udział w spotkaniu brali m.in.: Jolanta Hibner – Senator RP,  gen. bryg. Kazimierz Dyński - Szef Zarządu Obrony Powietrznej i Przeciwlotniczej - Zastępca Inspektora Rodzajów Wojsk Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych, gen. bryg. Piotr Waniek - Zastępca Szefa Sztabu ds. wsparcia – szefa Pionu Dowództwa 2 Korpusu Polskiego – Dowództwa Komponentu Lądowego, Magdalena Biernacka – reprezentująca Marszałka Województwa Mazowieckiego, Krzysztof Kapusta – Starosta Nowodworski, Jacek Kowalski – Burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Bogdan Ruszkowski – Burmistrz Gminy Nasielsk, dr. Ryszard Stefaniak – zastępca Prezydenta Miasta Częstochowy (ppor. rez.), Janusz Rzepka – przewodniczący Rady Miasta Krasnystaw (kpt. rez.), Paweł Calak – Wicestarosta Powiatu Nowodworskiego, Antoni Kręźlewicz – Wójt Gminy Czosnów, Alicja Marciniak – reprezentująca Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, ks. por. Arnold Zimnicki – delegat Biskupa Polowego WP – kapelan Związku Oficerów Rezerwy RP, ks. ppor. Tomasz Sauć - Parafia Wojskowo – Cywilna w Legionowie, ks. Andrzej Bołbot – Naczelny kapelan Prawosławny Policji - proboszcz Parafii św. Aleksandry w Stanisławowie w Gminie Pomiechówek, Maksymilian Sokół Potocki – zastępca dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego, Sławomir Frątczak - kierownik Muzeum Katyńskiego w Warszawie, płk. Zbigniew PaszkiewiczSzef 3 Rejonowego przedstawicielstwa Wojskowego w Radomiu, ppłk Janusz Strumidło i ppłk Krzysztof Szczepankowski – reprezentujący Szefa Zarządu Planowania Użycia Sił Zbrojnych Sztabu Generalnego WP gen. bryg. Cezarego Janowskiego, ppłk Krzysztof Jaskólski – reprezentujący Rektora – Komendanta Wojskowej Akademii Technicznej, ppłk Mariusz Łuszczyński – zastępca dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów w Nowym Dworze Mazowieckim – reprezentujący dowódcę pułku, ppłk Piotr Żebrowski - reprezentujący dowódcę 3 Warszawskiej Brygady Rakietowej Obrony Powietrznej w Sochaczewie, ppłk Dariusz Grzyb – dowódca 64 batalionu lekkiej piechoty w Pomiechówku, Robert Małkowski – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów, ppłk Marek Kuciński – szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Ochota, ppłk Piotr Tadeusiak - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji w Gliwicach, ppłk Paweł Majchrowski - szef Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Praga, mjr Dariusz Piotrak – zastępca szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Ochota, mjr Piotr Szczepaniak – zastępca Szefa Wojskowego Centrum Rekrutacji Warszawa – Mokotów, ppłk SG w st. spocz. Marek Krystyniak - prezes Warszawskiej Rodziny Katyńskiej, Michał Wykowski – prezes ZG Stowarzyszenia Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku,  Gniewomir Rokosz – Kuczyński – Wielki Kanclerz Bractwa Kurkowego Rzeczypospolitej - gen. bractwa kurkowego, Justyna Paszkiewicz - radna Rady Miejskiej w Nowym Dworze Mazowieckiej i dyrektor Zespołu Placówek Edukacyjnych w Nowym Dworze Mazowieckim, Beata Janas i Beata Kisiel – dyrektor i zastępca dyrektora Zespołu Szkół nr 2 w Nowym Dworze Mazowieckim, Mirosława Grzegorczyk - dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Cygance k. Myszyńca, Sebastian Sosiński – dyrektor zarządzający Spółka Modlin, phm. Łukasz Piwko – Komendant Hufca Nowy Dwór Mazowiecki, Józefa Barbara Łuszczyńska - dyrygent i kierownik Zespołu Pieśni i Tańca Ziemi Nowodworskiej Soli Deo, Urszula Przymus – Prezes Rady Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej.

 

Na uroczystość przybyli członkowie Związku z prezesami Okręgów ZOR RP: Mazowieckiego – ppłk. w st. spocz. Januszem Zajączkowskim, Śląskiego - ppłk. rez. Krzysztofem Tomaszewskim, Lubelskiego - Lechem Marczakiem, Łódzkiego  – Zbigniewem Kuletą, Podkarpackim - Krzysztofem Pąkiem.

 

Poczet sztandarowy Związku stanowili: por. Kamil Kamiński (dowódca), plut. Tomasz Lusak (sztandarowy), kpr. Michał Gruszka (asystujący).

 

(k)
Foto: Marcin Łada, Stanisław Wykowski i Wiesława Karczmarczyk

  • 01
  • 02
  • 03
  • 04