Vinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.xVinaora Nivo Slider 3.x

Krajowy Zjazd Delegatów ZOR RP

1 października 2016 r., Krajowy Zjazd Delegatów Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej, obradujący w Czosnowie k. Warszawy, wybrał nowe władze. Prezesem Zarządu Głównego ponownie wybrano płk. rez. Alfreda Kabatę.

Płk rez. Alfred Kabata był jedynym kandydatem i uzyskał poparcie wszystkich delegatów. Najstarszym delegatem, był 102 – letni kombatant, kpt. w st. spocz. Andrzej Rak. Delegaci do Zarządu Głównego wybrali również: Marcina Ładę (wiceprezes), ppłk. rez. Józefa Szatkowskiego (wiceprezes), mjr. rez. Jerzego Białoskórskiego (sekretarz), ppłk. rez. Lecha Tomasiaka (skarbnik) oraz Teresę Stroińską - Macińską, Kazimierza Szczerbatko, Lecha Marczaka, ppłk. w st. spocz. Henryka Marciniaka, kpt. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego, st. chor. sztab. w st. spocz. Bolesława Morawskiego, st. sierż. pchor. w st. spocz. Jerzego Raczka, st. sierż. rez. Tomasza Dyzmę.

Do Głównej Komisji Rewizyjnej wybrano: kmdr. w st. spocz. Leszka Cichosza  (przewodniczący), st. chor. sztab. w st. spocz. Tadeusza Bakuna (z-ca przewodniczącego), Elżbietę Wiercińską (sekretarz), a do Głównego Sądu Koleżeńskiego:  ppłk w st. spocz. Annę Ćwiek (przewodnicząca), ppor. w st. spocz. Ireneusza Owsika (z-ca przewodniczącej), st. kpr. w st. spocz. Adama Janasa.

Przed wyborem władz, delegaci wysłuchali sprawozdań z działalności Zarządu Głównego - płk. rez. Alfreda Kabatę, Głównej Komisji Rewizyjnej - ppłk. rez. Józefa Szatkowskiego i Głównego Sądu Koleżeńskiego – kmdr. w st. spocz. Leszka Cichosza oraz udzielili absolutorium ustępującemu Zarządowi Głównemu. Przyjęli również uchwałę w sprawie wniosków dotyczących działalności Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej w nowej kadencji. Zapisano w niej m.in.: kontynuowanie rozbudowy struktur terenowych ZOR RP, integrowanie środowiska żołnierzy rezerwy oraz osób cywilnych zainteresowanych historią, dla kultywowania tradycji przedwojennego Związku Oficerów Rezerwy RP, otaczanie opieką członków Związku, a zwłaszcza kombatantów i ich rodzin, będących w potrzebie, upamiętnianie osób oraz miejsc walki narodu polskiego o wolność, niepodległość i suwerenność, prowadzenie działań edukacyjno-wychowawczych służących kształtowaniu postaw patriotycznych, obywatelskich i proobronnych młodzieży i zachęcających ich do zainteresowania się sprawami wojska i służby wojskowej, współdziałanie z jednostkami i instytucjami Sił Zbrojnych i organizacjami społecznymi o zbliżonych celach działania.

W części uroczystej Zjazdu, poprzedzającej jego obrady, w poczet członków ZOR RP przyjęci zostali: kpt. w st. spocz. Longin Rozwadowski, por. st. spocz. Zdzisław Wośko, asp. sztab. rez. Jerzy Jędrusik, st. kpr. rez. Zdzisław Olek, kpr. rez. Jerzy Sadura, Krzysztof Walaszek, Adam Pędracki, Szymon Kocot. Nadano też tytuły członków honorowych ZOR RP prezesom firm wspierających jego działalność statutową: Zbigniewowi Biniendzie – prezesowi Sinevia sp. z o.o. oraz Wiesławowi Janowi Prusieckiemu – prezesowi Grupy „Konkret” S.A. – właścicielowi cytadeli Twierdzy Modlin.

Wręczono również odznaczenia, Złotym Medalem Za Zasługi Dla Obronności Kraju odznaczony został mjr rez. Krzysztof Tomaszewski, medalem „Pro Patria” Piotr Przygodzki, srebrnymi medali „Twórcom III Najjaśniejszej Rzeczypospolitej Polskiej” – Teresa Stroińska – Macińska, ppłk rez. Lech Tomasiak, Krzyżem Pamięci Ofiar Banderowskiego Ludobójstwa – Kazimierz Szczerbatko. Płk rez. Alfred Kabata – prezes ZG i Marcin Łada – wiceprezes ZG uhonorowani zostali przez Piotra Pniewskiego złotymi medalami (odznakami) nadanymi przez Kapitułę Stowarzyszenia Konfraterni Mazowieckiej Odznaki św. Floriana  Mazovia.

Srebrnymi Medalami „Za Zasługi Dla Związku Oficerów Rezerwy Rzeczypospolitej Polskiej” odznaczeni zostali: Michał Wiater – zastępca Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, Zbigniew Czaplicki - pełnomocnik Marszałka Województwa Mazowieckiego  ds. kombatantów i osób represjonowanych, kmdr ppor. Dariusz Kloskowski – prezes Okręgu Pomorskiego ZOR RP.

Wręczono także ryngrafy okolicznościowe, które otrzymali: ppłk Mariusz Muskus – Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa – Mokotów, mjr Arkadiusz Kustra – szef sekcji wychowawczej 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, Jerzy Misiak – długoletni dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, ks. prałat Tadeusz Jaworski - rektor Cmentarza w Palmirach oraz członkowie ZOR RP: mjr rez. Krzysztof Tomaszewski,  st. kpr. pchor. rez. Piotr Pniewski, Jan Wiśniewski.

Listy okolicznościowe do uczestników Zjazdu skierowali: Małgorzata Kidawa – Błońska wicemarszałek Sejmu, Jan Szyszko - minister środowiska, senator Anna Maria Anders – sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Barbara Dziuk – poseł na Sejm RP, Jan Józef Kasprzyk - p.o. Szefa Urzędu Do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, Przemysław Czarnek – Wojewoda Lubelski, Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, gen. Mieczysław Gocuł – Szef Sztabu Generalnego WP, gen. broni Michał Sikora – I zastępca Szefa Sztabu Generalnego WP, Magdalena Biernacka – starosta Powiatu Nowodworskiego, Jan Żychliński – starosta Powiatu Warszawskiego Zachodniego, Józef Burdziak - starosta Powiatu Tarnogórskiego.

Wśród zaproszonych gości uczestniczących w Zjeździe byli m.in.: Michał Wiater – zastępca dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON, płk Grzegorz Majewski – reprezentujący Szefa Sztabu Generalnego WP, z-ca szefa Zarządu P-2 SG WP, Zbigniew Czaplicki – reprezentujący Marszałka Województwa Mazowieckiego, Magdalena Biernacka – Starosta Nowodworski, Katarzyna Kręźlewicz – przewodnicząca Rady Powiatu Nowodworskiego, Jacek Kowalski – burmistrz Nowego Dworu Mazowieckiego, Antoni Kręźlewicz – wójt Gminy Czosnów, Marek Maluchnik  – sekretarz Gminy Nasielsk, Wiesław Jan Prusiecki - prezes Grupy „Konkret S. A.”, właściciel cytadeli Twierdzy Modlin, Zbigniew Binienda – prezes Zarządu Sinevia Sp. z o.o., ks. prał. Tadeusz Jaworski – rektor Cmentarza w Palmirach, ppłk Bogdan Prokop – z-ca dowódcy 2 Mazowieckiego pułku saperów, mjr Arkadiusz Kustra – reprezentujący dowódcę 5 pułku chemicznego w Tarnowskich Górach, ppłk Mariusz Muskus - Wojskowy Komendant Uzupełnień Warszawa–Mokotów, ppłk Krzysztof Futyma – Wojskowy Komendant Uzupełnień w Ciechanowie, mjr Sławomir Dembicki – reprezentujący Wojskowego Komendanta Uzupełnień Warszawa – Śródmieście, Mirosława Grzegorczyk – dyrektor Zespołu Szkół w Wykrocie, Małgorzata Parzych – nauczyciel Zespołu Szkół w Wykrocie, Adam Matyszewski - dyrektor I LO PUL w Gostyninie, Marzena Bryjak – dyrektor Szkoły Podstawowej w Orzechowie, Piotr Uliasz – współwłaściciel przychodni lekarskiej  „Nasza Przychodnia” w Nowym Dworze Mazowieckim, Jerzy Misiak – b. długoletni dyrektor Kampinoskiego Parku Narodowego, Gniewomir Rokosz Kuczyński – dyrektor Generalny Instytutu Tradycji Rzeczypospolitej i Samorządu Terytorialnego, Michał Krzysztof Wykowski  – prezes Stowarzyszenia „Warszawska Rodzina Policyjna 1939 roku”, Marek Krystyniak – członek Zarządu Stowarzyszenia „Rodzina Katyńska” w Warszawie, Urszula Przymus – prezes Rady Pamięci Niepodległej Rzeczypospolitej Kampinoskiej, Jolanta Liszkiewicz i Barbara Nieroda - wiceprzewodniczące Społecznego Komitetu Wspierania Samorządności „Nasza Gmina – Nasz Powiat”.

Część uroczystą Krajowego Zjazdu Delegatów prowadził Marcin Łada, a  do prowadzenia części sprawozdawczo – wyborczej delegaci wybrali kpt. w st. spocz. Janusza Zajączkowskiego.

(k)

Foto: Marcin Łada

  • Z01
  • Z02
  • Z02a
  • Z03